Kim'derdagverblijf

Lange wagenstraat 9c, 5126 BA Gilze

(0161) 456 505

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

Kim'derdagverblijf

(0161) 456 505

Lange wagenstraat 9c, 5126 BA Gilze

GGD rapporten

Waarom toezicht?

De rijksoverheid stelt aan kinderdagverblijven kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en klachtenregeling. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.
 

Wie is verantwoordelijk?

Het kinderdagverblijf is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit en beoordeelt of kinderdagverblijven aan de gestelde eisen voldoen.

Je kunt het inspectierapport van de dagopvang downloaden door hier te klikken. Je wordt dan rechtstreeks doorverwezen.

Je kunt het inspectierapport van de buitenschoolse opvang 'De Binkies' downloaden door hier te klikken. Je wordt dan rechtstreeks doorverwezen.

Je kunt het inspectierapport van de buitenschoolse opvang 'De Bikkels' downloaden door hier te klikken. Je wordt dan rechtstreeks doorverwezen.

Informatie naar ouders betreft observeren

Wij houden de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten. Onze bevindingen bespreken we in het jaarlijks oudergesprek met u. Mochten we het tussentijds nodig vinden om met elkaar van gedachte te wisselen, dan nodigen wij u altijd uit voor een gesprek. Wij observeren de kinderen volgens Kijk!.

Kijk! is een observatie- en registratie-instrument gericht op de totale ontwikkeling van het kind dat de pedagogisch medewerkers aanknopingspunten biedt om ieder kind in zijn of haar ontwikkeling optimaal te kunnen ondersteunen.  

De pedagogisch medewerkers zijn uitgebreid geschoold in deze methode en hebben vier keer per jaar overleg met GGD voor verdere verdieping. 

 

Visie
Normen & waarden
Betrokkenheid
Oudercommissie
GGD Rapporten
Vierogenprincipe
Wat zijn de kosten?
Kinderopvangtoeslag